Skip Navigation LinksAna Sayfa > Milli Parklarımız > Sultan Sazlığı > Sultan Sazlığı Özellikleri

ALANIN ÖZELLİKLERİ

 

Ekolojik Özellikleri

Sultansazlığı, İç Anadolu step ekosistemi içerisinde kapalı bir havzada yer alan hem ulusal hem de uluslar arası öneme sahip bir Sulak Alan’dır. Sultansazlığı’ndaki sulak alan ekosisteminin nadir olarak bir arada bulunan tatlı ve tuzlu su ekosistemini bünyesinde barındırması ise bu alanın ekolojik önemini daha da artırmaktadır. Tatlı ve tuzlu su ekosisteminin etrafında ise tuzcul çayır ve meralar hakimdir.

                           
Birden fazla ekosistemin bir arada bulunması ise bu alandaki biyolojik çeşitliliğin zenginleşmesindeki en önemli faktörlerden birisini oluşturmaktadır. Bu biyolojik çeşitlilik içerisindeki alanın vejetasyon yapısına ve flora(bitki) çeşitliliğine bakacak olursak; tatlı ve yarı tuzlu sulu ortamlarda Sucul Vejetasyonun, suların çekilmiş olduğu tuzcul alanlar ile topraktaki tuz oranının azaldığı alanlarda ise Karasal Vejetasyonunun hakim olduğu görülmektedir (Aksoy A.,2003 ).

Biyolojik çeşitlilik içerisindeki bitki türü çeşitliliği ise, “Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesinin “ başladığı 2000 yılına kadarki yapılan çalışma ve araştırmalar sonucunda 367 doğa bitki türünün olduğu ve bunlarında 37’sinin olduğu belirtilmektedir. Fakat proje kapsamında 2002 – 2004 yılları arasında yapılan flora çalışmaları sonucunda alandaki doğal bitki türünün 428 olduğu ve bunlarından 48 tanesinin endemik olduğu tespit edilmiştir (Aksoy A., 2004 ). Tespit edilen 48 endemik tür içerisinde yer alan Puccinellia bulbosa ( Grossh.) subsp. Caesaria Kit Tan türünün

Sultansazlığı’nın farklı ekosistem ve habitatları bir arada sahip olması, birçok fauna( hayvan) türüne üreme, konaklama ve beslenme imkanı sunmaktadır. Bunun sonucu olarak da Sultansazlığı fauna türleri [ Fitoplankton, Zooplankton, Omurgasızlar ( Sucul Omurgasızlar, Karasal Omurgasızlar ), Omurgalılar ( Balıklar, İki Yaşamlılar, Sürüngenler, Memeliler ve Kuşlar )] açısından da oldukça zengindir (Turan L,2004 ). 

                             

Fakat bu fauna zenginliği içerisinde Kuş türlerinin Sultansazlığı için ayrı bir önemi bulunmaktadır. Çünkü Sultansazlığı, her yıl Afrika-Avrupa-Asya arasında göç eden göçmen kuşlar tarafından kullanılan ve ülkemizden geçen iki önemli ana kuş göç yolunun kesişim noktasında bulunmasının yanında sahip olduğu ekosistem çeşitliliği ile kuşlar için farklı kuluçka , beslenme, üreme, konaklama ve sığınma yeri sağlaması sebebiyle fauna içerisinde en zengin tür çeşitliliğine sahip kuşlardır .

Ayrıca, Sultansazlığı’nın içerisinde yer aldığı Develi Havzasının denizden yüksekliğinin 1071 – 1076 m. arasında değişmesi sebebiyle yayılış alanı Sultansazlığı’na göre daha kuzey enlemlerde olan kuş türleri Sultansazlığı’nı kuluçka amacıyla kullanmaktadırlar.Sultansazlığı’ndaki ekosistem özelliklerinin ideale yakın olduğu dönemlerde, Sultansazlığı ve çevresinde 600.000 su kuşunu görmek mümkündür. Bu da Sultansazlığı’nın A Sınıfı Sulak Alanı özelliği taşıdığının bir göstergesidir(ÖZESMİ,1989 ).

Sultansazlığı’nda bu zamana kadar yapılan kuş sayım sonuçlarına göre maksimum 301 kuş türü sayılmıştır. Sultansazlığı’ndaki, kuş türü ve sayısı özellikle sulak alan ekosistemindeki su seviyesinin değişimine ve aylara bağlı olarak büyük değişiklik göstermektedir. GEF-II Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi kapsamında alanda fauna üzerine çalışan L. TURAN ve ekibi tarafından 2002-2004 yılları içerisinde 247 kuş türü tespit edilmiştir ( TURAN, 2004 ).

Sultansazlığı’ndaki kuşları bulundukları döneme göre Yerli, Yaz Göçmeni, Kış Göçmeni, Geçit ve Düzensiz olmak üzere 5 ana grup altında toplamak mümkündür.

Sosyal Özellikler

Sultansazlığı Koruma Alanı idari olarak Kayseri İline bağlı Develi ve Yeşilhisar İlçe sınırları içerisinde kalmaktadır.Koruma Alanı çevresinde Develi İlçesine bağlı Sindelhöyük Kasabası ile Yenihayat Köyü, Yeşilhisar İlçesine bağlı İlçe Merkezi, Yeşilova Köyü ve Musahacılı Köyü ile Yahyalı İlçesine bağlı Senirköy yerleşim alanları bulunmaktadır.

Koruma Alanı sınırları içerisinde ise Develi İlçesine bağlı Çayırözü ve Soysallı Köyü ile Sindelhöyük Kasabasının 4 mezrası( Devesazı Damları, Çarıklı Sazdamları, Yağızlı Sazdamları, Karapınar Damları ) ve Yeşilhisar İlçesine bağlı Ovaçiftlik Köyü yerleşim alanları bulunmaktadır.Sultansazlığı Koruma Alanı etrafında ve çevresinde yer alan yerleşim birimlerindeki ekonomik faaliyetler genel olarak hayvancılık, tarım ve saz kesimi ağırlıklı olmak üzere küçük düzeyde de turizm ve el sanatlarından ibarettir. Bu yerleşim birimlerinde sanayi ağırlıklı ekonomik faaliyetler çok kısıtlıdır.


                     
   

Yukarıda belirtilen yöre halkının ekonomik faaliyetleri kırsal kesimlerin tipik sosyo-ekonomik yapısına ve yaşam biçimine uygun olarak adeta birbiriyle iç içe geçmiş durumda ve bir birlerini tamamlar niteliktedir. Alanın genelinde genç nüfus hakimdir. Buna bağlı olarak da alan çevresindeki yerleşim alanlarındaki okur-yazarlık oranı da %85’lik bir değere sahiptir.

Kültürel Özellikleri

Aileler ataerkil bir yapıya sahiptir. Aile içinde erkek ve kadın eşit hakka sahip değildir. Aile içi kararlar erkekler tarafından alınmaktadır. Kadınların ev işlerinin bütün sorumluluğunu üstlenirler, ev işlerinin yanı sıra ahır ve tarla işleriyle de ilgilenmektedirler. Ayrıca, genç kızların eğitimine gereken önem verilmemektedir. Kızlar ilkokulu bitirdikten sonra ev işlerinin sorumluluğunu üstlenir ve kendinden küçük kardeşlerine annelik yaparlar.

Bir yandan da çeyizlerini hazırlar, on altı yaşından itibaren de evlendirilmeye başlarlar. Ve akraba evlilikleri çok sık görülmektedir.Alanda çok yaygın olmamakla birlikte dışa göç vardır. Göçün başlıca nedenleri arasında ekonomik sorunlar gelmektedir. Ekilebilir yeterli arazinin olmaması, gelir üretici kaynaklarının olmayışı ve bazı yerleşimlerin sit alanı içinde kalmasından dolayı yapılaşmaya izin verilmeyişi göçü desteklemiştir.Göç edenlerin çoğunluğu Kayseri merkezi, diğerleri ise Niğde, Ankara ve İstanbul gibi büyük kentleri tercih etmektedir.

                            

Bu yerleşim birimleri içerisinde sadece Yeşilhisar İlçesine bağlı Musahacılı Köyü’nün kültürel yapısı farklıdır. Bu yerleşim birimindeki halk Yörük kökenli olup 1940’lı yıllarda yerleşik yaşama başlamışlardır.