Skip Navigation LinksAna Sayfa > Tanıtım > Görev ve Yetkiler

Şube Müdürlüğümüzün Görevleri:

 • Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma  ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlar, Orman içi Su Ürünleri ile avcılık faaliyetlerine ilişkin planlama, projelendirme, uygulama, bakım, kontrol, denetim ve benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak, 
 • Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli her türlü iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 • Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilan sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,
 • İş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,
 • Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, onaylanan bütçe  ve iş programlarını gerçekleştirmek,
 • Eğitim, tanıtım ve yayım işlerini planlamak, uygulamak,
 • Etüt,envanterve planlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Mevzuatta öngörülen idari yaptırım kararlarını tesis etmek,
 • Korunan alanlarla ilgili, izin, irtifak ve intifa iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Döner sermaye iş ve işlemlerini takip etmek,
 • Personelin özlük hakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Görevleri ile ilgili olarak kamu, kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
 • Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.