Skip Navigation LinksBelge ve Formlar > avcilik_belge

AVCILIK İÇİN İSTENEN BELGE VE FORMLAR

 

 

            Avcılık Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler :

 1. - Dilekçe (TC Kimlik No Beyanı Zorunlu) - 
 2. - Avcı Eğitim Kursu Bitirme Bitirme Belgesinin Aslı veya Noter Onaylı Sureti
 3. - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 4. - Avcılık Belgesi Harç Makbuzu Aslı
 5. - Aslı Görülmek Şartıyla; Süresi Geçmemiş Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesinin Fotokopisi
 6. - Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Belge
 7. - Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesini İbraz Edenler Hariç Sağlık Raporu
 8. - Avcı Derneği Üyesi Avcıların, Dernek Üyeliklerini Gösterir Belge (Üye Olduğuna Dair Yazı veya En Son Ödediği Dernek Aidat Makbuzu)

 

 

         Avcılık Belgesi Vize İşlemleri İçin Gerekli Belgeler:

 1. - Avcılık Belgesi Harç Makbuzunun Aslı
 2. - Avcılık Belgesinin Aslı

 

         Avcılık Belgesi Yenilenmesi İçin Gerekli Belgeler (Zayi, Belgede Yer Kalmaması, Yıpranma ve Kaybolma Durumlarında):

 1. - Dilekçe (T.C. Kimlik No Beyanı Zorunlu) - 
 2. - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 3. - Avcılık Belgesi Harç Makbuzunun Aslı

 

          Avcılık Belgesi İptal Edilmesi Talebi İşlemleri İçin Gerekli Belgeler:

 1. - Dilekçe, (T.C. Kimlik No Beyanı Zorunlu) - 
 2. - Avcılık Belgesinin Aslı
 3. - Vergi Dairesinden Harç Borcu Olmadığına Dair Yazı

 

          Avlanma İzin Kartı (Pulu) Verilmesi İçin Gerekli Belgeler:

 1. - Av Yılına İlişkin Vize Edilmiş Avcılık Belgesinin Fotokopisi
 2. - Avlanma İzin Kartı Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekontunun Aslı (T.C. Ziraat Bankası A.Ş: Kayseri Şubesi 40102805-5002  no’lu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kayseri Döner Sermaye İşletmesi Hesabına)
 3. - Avcı Derneği Üyesi Avcıların, Dernek Üyeliklerini Gösterir Belge (Üye Olduğuna Dair Yazı veya En Son Ödediği Dernek Aidat Makbuzu)

 

          Avcılık Belgesi Alıp, Yıllar İtibariyle Vize Yaptırmayanların Yapması Gereken İşlemler:

 1. - 02.07.1964 Tarihli ve 492 Sayılı Harçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Avcılık Belgesi Harcının Yatırıldığına Dair Makbuzun Asılları
 2. - Avcı Derneği Üyesi İse, Dernek Üyesi Olduğuna Dair Belge (Üye Olduğuna Dair Yazı Veya En Son Ödediği Dernek Aidat Makbuzu)

         Koruma Amaçlı Av Tüfeği Taşıma Belgesi Verilmesi

• Sürü sahibi veya çoban olduklarına dair koy ihtiyar heyeti tarafından düzenlenen belge,
• Arıcılık yapan üreticiler ise bulundukları ilin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının mahalli teşkilatından alacakları arıcılık yaptıklarına dair belge,
• Ormanlarda üretim ve istihsal yapan kişilerin, üretim ve istihsal işini yaptıkları işletme müdürlüklerinden alacakları belge,
• Kişilerin ürünlerini korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgelerine veya kira sözleşmeleri,
• 2 adet vesikalık fotoğraf.
• Sabıka Kaydı
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi
• 3 adet Vesikalık Fotoğraf
• İkametgâh Belgesi
Dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir.

Orman İçi Sularda Dönem Boyu Sportif Balık Avlama İzin Belgesi İçin Gerekli Belgeler;

1- Sabıka Kaydı
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3- 3 adet Vesikalık Fotoğraf
4- İkametgâh Belgesi
5- Sportif Balık Avlama İzin Belgesi İçin Kayseri Döner Sermaye Hesabına Yatırılan Harç Makbuzu
Dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir.
1380 Sayılı Su Ürünler, Kanunu ve bu kanunun uygulamalarına yönelik çıkartılan 3/2 numaralı tebliğin Orman İçi Sularda Amatör Avcılık başlığı altında orman içi sularda amatör avcılık için Orman ve Su İşleri Bakanlığının Mahalli birimlerinden “Orman İçi Sularda Dönem Boyu Avlanma İzin Belgesi” veya “Günlük Avlanma Fişi” almak suretiyle avlanılacağı belirtilmiştir.
01 Eylül 2012 – 31Ağustos 2013 tarihleri arasında avlanmaya açık olan orman içi sularda:

-Korunan Alanlar Hariç Ülke Genelinde Dönem Boyu Avlanma İzni Ücreti :100 TL
- Korunan Alanlar Dahil Ülke Genelinde Dönem Boyu Avlanma İzni Ücreti :200 TL
- Korunan Alanlar Hariç Ülke Genelinde Günlük Avlanma İzni Ücreti :10 TL
- Korunan Alanlar Dahil Ülke Genelinde Günlük Avlanma İzni Ücreti :20 TL

Olarak uygulanmaktadır.

 


Fahri Av Müfettişlerinde Aranacak Şartlar Ve Müracaat

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az otuz yaşında olmak,
c) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
d) Avcı eğitimi kurslarına katılmış olmak,
e) Av ve yaban hayatı konusunda faaliyet gösteren avcı kuruluşu veya gönüllü kuruluşlardan en az birisine üye olmak,
f) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
g) Av suçu işlememiş olmak ve taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis cezası veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Örnek dilekçe......Fahri Av Müfettişliği Dilekçe Örneği.docx

Müracaat
a. İki adet fotoğraf,
b. Avcılık belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı suretini,
c. Avcı kuruluşu veya gönüllü kuruluş üyesi olduğuna dair belge,
d. Sabıka kaydı beyanı,
e. Öğrenim Belgesi,
f.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi